Marathi Prem kavita - Kadhi kali tujyavar prem karat hoto.

 Marathi Prem kavita

Kadhi kali tujyavar prem karat hoto.

Ata ashruvar prem karnyache divas alet.


Khup icha hoti maji ghar basavnyachi.


Bagh aaj maje ghar sodnyache divas alet.


kadhi kali mi tujyavar marat hoto.


Ata kharokhar marnyache divas alet.


Khup icha hoti maji maran aajmavnyachi.


Bagh aaj icha purna karnyache divas alet.


Kadhi kali kavita majya hasat hotya.


Ata kavitavar radnyache divas alet.


Kagdavar majya shabdashivay kahi navte.


Aaj shabdasobat ashruche daag hi alet.


Kadhi manapasun manaparanta pochat hoto.


Aaj dolyatun oghalnyache divas alet.


Tujya sodun saglyanchya dolyat asave ahet.


Bagh aaj tujya sukhache divas nahi majya aasvanche divas alet....

Popular Posts