Prem he premach asta - Marathi Prem kavita 2013Prem he premach asta,
Tichi olkh kadavi mhanun,
Navinach ghetlele simcard asta...

Prem he premach asta,
Tila manat sathaun thevnyasti ,
Aaplya manacha memaory card asta...

Prem he premach asta,
Tichi athavan ali ki,
Manala jodnare network asta...

Prem he premach asta,
Tichya manacha thav ghenara,
Aplya manat bluetooth asta...

Prem he premach asta,
Tichyavar prem karnyasarti,
143 cha care taker asta...

Prem he premach asta,
Tichi sukh-dukh apli karnyasathi,
Aplya manat storing asta...

Prem he premach asta,
Kon bolala tichyabadal vait tar,
Mobile phone virus asta...
ani,,,
Prem he prem nasta,
Jevha tich aplyala sodun jana,
He aplya manacha formating asta.....

Popular Posts