Marathi prem maitri kavita - Maitri kay chiz aste?

MARATHI FRIENDSHIP KAVITA


Maitri kay chiz aste?

Maitri karnyasati nasave lagte shrimanta ani sunder
Tyasati asava lagta faqt maitricha adar.

Kahi jan maitri kashi kartat?
Ubesati shekoti petavtat aan janu shekotichi,
Kasoti pahtat,swatasato maitri kartat,
Aan kamachy veles faqt aaple mhantat,
Shekotit aani maitrit farak kay?

Maitri karnare khup bhetil pan,
Nibhavnare kami astil,
Mag sanga khare mitra kase astil?

Kadhi bhandanachi sath,kadhi maitricha hat
Kadhi premachi baat,kashi aste niswartha maitrichi jaat.

Ya maitricha khara artha kevha kalto?
Netrakada olavlya aan shabda othavarach adakle,
Maitri ya shabdach artha,
To dur gelyavarch kalato...!!!!Popular Posts