Marathi virah kavita - Hi akherachi tuji athavan

marathi romantic poem

Hi akherachi tuji athavan..!!
Hi akherchi tuji athavan,
Ya phude majya manat
Tuje yene jane asnar nahi..
Yaphude
Tujya athavanicha chandana,majya manat
barasnar nahi...
Yaphude kadhi tujya athavanicha paus,
Majya manachya anganat,rimzhimnar nahi..
Tuja halva premal aplepana,jasa swikarla hota
Tasach tuja majyavarcha ragahi manjur..
Mhanunach he akherche kahi ashru
Faqt tujyasati,
Pan yaphude majya asavachya maifili,
Tujyasati jamnar nahit..
Aani he akherche
Kahi shabda faqt tujyasatich,
Pan ya phude majya kavita
Tujya athavani magnar nahit..
Ya phude majya kavita tujyasati asnar nahit..
Hi akherchi tuji athavan
Ya phude  majya manat,
Tuje yene jane asnar nahi...

Popular Posts