Marathi virah kavita - Tu mhanje ek swapna...

marathi virah kavita

Tu mhanje ek swapna...
bhalya pahate padnare...
Taraihi khote tharnare..!

Tu mhanje ek swapna...
Manat datun thevlele...
Kitihi bhasvile tarihi,dolyatun oghalnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Swasa swasat bhinlele...
Tarihi dur asnare..!

Tu mhanje ek swapna...
Tujya athavanit jagnare...
Mitra javal asunahi,tulach shodat firnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Divsa sudha chalnare...
Ti sobat nastanahi,aslyache bhasvinare...!

Tu mhanje ek swapna...
Athavaniche kondavada karnare...
Anekada savarle tarihi,punha sarva pasarnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Maje kadhi na jhalele...
Tu dur aslis tarihi,tujya sukhasati talmalnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Tujya virahat ektech jagnare...
Tu jinkavis mhanun,anekda swatalach haravinare...!

Tu mhanje ek swapna...
Yenyacha tujya tyach valnavar vat pahnare...
Pratek vasantat jhadunahi,palvihi aas dharnare...!

Tu mhanje ek swapna...
Shabda shabdat vinlele...
Mala matra navya kavitela vav denare...!

Popular Posts