Monday, 5 August 2013

marathi kavita for girlfriend - Kay sangu tichyabadal

marathi sad poem

Kay sangu tichyabadal
ti hotich tashi...

majya hakela "O" denari...
rimzimtya pavsat haluch chatrit bolavnari..,

Kay sangu tichyabadal
ti hotich tashi...

chandya ratrit majya sobat chanari
chwavpativar chaltana haluch haat hatat ghenari..,

Kay sangu tichyabadal
ti tashich hoti...

kadhi majyasati vaad ghalnari
khota rusva aanun,punha majyavarch ragavnari..,

Kay sangu tichyabadal
ti hotich tashi...

sarkhe prashna vicharnari
chotya chotya gostivar shapath ghalnari..,

Kay sangu tichyabadal
ti hotich tashi...

tichyasarkhi kunich nahi
kunich nahi....