Tuesday, 27 May 2014

Majhi aai - Marathi kavita on aaimarathi kavita on aai


Aai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aai ek naav asta
gharatlya gharat gajbajlela gav asta,
sarvat aste teva janvat nahi
ata nasli kuthach tari nahi mhanvat nahi..

Jatra pangate pal uthatat
porkya jaminit umale datat,
aai manamanat tashich theun jate kahi..

Aai asto ek dhaga
vatila ujed dakhavnari samayitil jaga
ghar ujalte teva ticha nasta bhan
vijhun geli andharat ki sayravayra dhavaila kami padta raan..

Aai gharat nahi mag kunashi boltat gothyat hambarnarya gai ?
aai kharach kay aste,
langdyacha pay aste,vasrachi gay aste,
dudhavarchi saay aste,lekrachi maay aste..

Aai aste janmachi shidori
saratahi nahi aani uratahi nahi...