Tuesday, 6 May 2014

Marathi charolya kavita - Tuje prem mhanje ase -

marathi charolya

Tuje prem mhanje ase
utunnga shikharavar ubhe rahne jase...

Tuje prem mhanje ase
khol khol darit swatala jhokun dene jase...

Tuje prem mhanje ase
pahate pahate fulavarcha davala tipne jase...

Tuje prem mhanje ase
nadichya avkhal panyabarobar vahat jane jase...

Tuje prem mhanje ase
bhar pavsat bhijnare parijatak jase...

Tuje prem mhanje ase
kudkudnarya thandit shekotitle kolse jase...

Tuje prem mhanje ase
varyasange udnare patang jase...

Tuje prem mhanje ase
unhalyat rohinit tapnara suryaprakash jase....