Marathi kavita prem in marathi font - Premat padla ki asasch honar

Premat padla ki asasch honar

marathi prem kavita in marathi font


Divas ratra dolyasamor toch chehra disnar,
swapnat sudha aplya tich vyapun urnar
yeta jat uthata basta,
faqt tichich athavan honar
tumcha kay,maja kay,
premat padla ki asasch honar...

Dolyat tichya aplyala swapna navi disnar,
tichya hasyatun aplyasati chandane sandnar,
aishwarya cha chehra sudha mag
tichyaphude fika vatnar
tumcha kay,maja kay,
premat padla ki asasch honar...

Tichya phone chi apan divasbhar vat pahnar,
mitra samor matra befikiri dakhavnar,
na rahaun shevti apanch phone lavnar
tumcha kay,maja kay,
premat padla ki asasch honar...


Ni tichya apla bharun janar,
ticha sadha pan apan japun thevnar
pratek pahila tilch honar,
tumcha kay,maja kay,
premat padla ki asasch honar...

Popular Posts